Line-part-1

Quickscan Veilig Werkklimaat

Hoe veilig is het werkklimaat in jouw organisatie?

Met deze quickscan doe je een eerste verkenning op hoe het geregeld is en hoe veilig het daadwerkelijk is in de dagelijkse praktijk.

Vraag 1 /20

Is er sprake van ‘Organisational silence’ (iedereen weet het, niemand zegt wat)?

Vraag 2 /20

Zijn er gedragsregels waarin ethisch en integer gedrag expliciet benoemd wordt en wat daar de wederzijdse verwachtingen in zijn?

Vraag 3 /20

Zijn deze regels helder voor alle medewerkers en is hier regelmatig aandacht voor?

Vraag 4 /20

Weten alle medewerkers waar ze terecht kunnen bij incidenten of vragen rondom ongewenst gedrag?

Vraag 5 /20

Is er een heldere procedure na melding van ongewenst gedrag?

Vraag 6 /20

Is er een vertrouwenspersoon en heeft deze vertrouwenspersoon ontslagbescherming?

Vraag 7 /20

Wordt er zichtbaar gehandeld bij grensoverschrijdend gedrag?

Vraag 8 /20

Handelen leidinggevenden integer?

Vraag 9 /20

Is de verantwoordelijkheid voor beoordelingen, beloningen en ontslag autonoom belegd bij de leidinggevende?

Vraag 10 /20

Is er regelmatig coaching en leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden?

Vraag 11 /20

Komen er in leiderschapsontwikkeling thema’s als macht en omgangsnormen aan de orde?

Vraag 12 /20

Zijn er mensen op positie, die zichzelf (onverdiende) voordelen of privileges toekennen?

Vraag 13 /20

Zijn er vriendschappen of bondjes binnen het leidinggevend kader?

Vraag 14 /20

Zijn er kwetsbare medewerkers in de organisatie?

Vraag 15 /20

Is er een jolige sfeer, waarin fysiek stoeien, elkaar plagen of foute grappen maken normaal is?

Vraag 16 /20

Kun je in de organisatie openlijk spreken over gevoelens en behoeften?

Vraag 17 /20

Is er vertrouwen tussen Directie, de OR en/of andere overlegorganen

Vraag 18 /20

Zijn er grote machtsverschillen in combinatie met sterke afhankelijkheden?

Vraag 19/23

Is er in de organisatie sprake van...

Snel (ver)oordelen
Fraude/diefstal
Structureel overwerken
Verbaal geweld
Bedreigen
Negeren/sociale uitsluiting
Discriminatie
Seksuele intimidatie en taalgebruik
Bagatelliseren of weglachen
Seksuele relaties
Verslavingen
Voortrekken, lievelingetjes
Onduidelijke normen
Niet dulden van feedback
Overtreden van regels/afspraken
Chantage
Heilige huisjes
Een raar of naar sfeertje

Vraag 20 /20

Bestaan bovenstaande symptomen al langer?

Vraag 21 /20

Komt het op meerdere plekken voor in de organisatie?

Vraag 22 /20

Zijn er meldingen gemaakt van sociale onveiligheid?

Vraag 23 /20

Worden meldingen of signalen van sociale onveiligheid tot nu toe veelal onder de pet gehouden?

Sluiten